Immobilie
Suchen
Typ :
Statu :
Art :
  Eigentumgesetz

Besucherzahl
  Online-Besucher :
4
  Heute :
48
  Total :
895206

»  Eigentumgesetz
 • Satılıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi

 • ­SATILIKLARDA YETKi BELGESi SÖZLEŞMESi

   

  1- TARAFLAR

  - Emlak Komisyoncusu (Tellal)

        Adı, Soyadı-Ünvanı    :.......................................................................................................................................... ....

        Adresi                           :                                                                                                                                  .............

        Sicil Numarası           :                                                 ...,....................................................................................... ..

  (Bu sözleşme süresince "Tellal"; "Emlak Komisyoncusu" olarak anılacaktır.)

   

  - Taşınmaz Sahibi Yetkilisi

       Adı Soyadı-Ünvanı      :................................................................................... .............. ……………………....................

       Adresi                           :.................................................................................................................. ....... ...................

       Telefonu                       :............................................................................................................................. .................

  (Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır.)

  2- . SÖZLEŞMENiN KONUSU

  Aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın, üçüncü kişilere satışı konusunda vereceği tellaliye hizmetine ilişkin olarak, Emlak Komisyoncusuna yetki verilmesi ve bu konuda tarafların hak ve yükümlülükleri

       Taşınmazı n Adresi :............. ................................................ ........... ............ ................................................ ........................ .....

   

  ......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................

   

  Tapu Bilgileri  :..................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

   

  3- SÖZLEŞMENiN ŞARTLARI

       A- Emlak Komisyoncusu, Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın;....................................................................................................... ".....................

       (.......................................... ,....................... ) Bedel ile satışı konusunda müşteriyi bulmayı yükümlenir. Emlak Komisyoncusu, bu hizmeti bizzat

  yürüteceği gibi bu konuda bir başka Emlak Komisyoncusu ile de ortak hareket edebilir.

  B- Satıcı, Emlak Komisyoncusuna bu hizmet karşılığında (A fıkrasında) gösterilen satış bedelinin %3'ü oranında "Tellaliye ücreti" ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

       C- Sözleşmenin süresi......................................... aydır. Sözleşme süresi içinde taraflar, sözleşmeyi - mücbir sebepler dışında sözleşmeyi tek

  taraflı olarak feshedemezler. Satıcı, sözleşmeyi süre dolmadan tek yanlı olarak feshederse, Emlak Komisyoncusuna, sözleşmede yazılı satış bedeli üzerinden %6 oranında bir meblağ i ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  D- Taraflar, sözleşme bitiminde 15 gün öncesine kadar, sözleşmenin yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa ihbar etmedikleri takdirde, sözleşme aynı koşullarla ve C Fıkrasında belirtilen süre kadar yenilenmiş olur.

  E- Satıcı, işbu sözleşme süresince taşınmazın satışı amacıyla pazarlanması hususunda hiçbir kişi ve kuruluşa ayrıca pazarlama yetkisi veremeyeceği gibi bizzat kendisi de satamaz. Aksi halde satıcı, sözleşmede belirtilen satış bedelinin %6'ı oranındaki meblağı Emlak Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  F- Satıcı, Emlak komisyoncusunun; sözleşmedeki özel ve genel şartlar çerçevesinde bulup önerdiği alıcı adayına satışı yapmaktan imtina ederse; satış sözleşmesinin yapılması imkanını hazırlamakla görevini tamamlamış bulunan Emlak Komisyoncusuna; yukarıda belirtilen satış bedelinin %6'sı oranında bir meblağı, "Tellaliye ücreti" olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  G- Sözleşme süresi içerisinde, Emlak Komisyoncusunun, bulduğu alıcı adaylarına ilişkin olarak satıcıya yaptığı tekliflerin değerlendirilmesinin sözleşmenin bitim tarihini aşması halinde; satıcının bu konuya ilişkin cevabı bildirilinceye kadar geçecek süre, sözleşme süresi içinde sayılır ve bu halde de sözleşme koşulları aynen uygulanır.

  H- Hisseli taşınmazlarda aşağıda imzası bulunan paydaş i paydaşlar, diğer paydaşların muvafakatını aldıklarını en başta beyan etmiş olmakla; paydaşların herhangi birisinin sözleşmenin icrasına engel çıkarması halinde, sözleşmeden doğan "Tellaliye ücreti" dahil tüm sorumlulukları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

  1- Emlak komisyoncusunu işbu sözleşmeden doğacak alacaklarının zamanında ödenmemesi halinde aylık %10 temerrüt faizi uygulanır.

  J- işbu sözleşmede şayet mal sahibi bir vekile (yetkiliyle) temsil edilmişse vekalete dayalı yetkinin varlığı ve geçerliliğini "vekil" olduğunu beyan eden kişi ispat etmek zorundadır. Yetkisiz temsil veya vekaletin hükümsüzlüğü gibi hallerde işbu sözleşme ile mal sahibine yüklenilen bütün borçlar ve sorumluluklar vekaleten imza koyan kişiye aittir.

  K- işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, -şayet taraflarca "tahkim anlaşması" yapılmamışsa Alanya

       Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                                          _

       L- Tahkim Anlaşması......................................................................................................................................... ...............................................

   

  .....................................................................................................................................................................................................

   

  M- işbu sözleşme...................... nüsha düzenlenmiş olup; taraflarca birer nüshası tevdi edilmiştir.                           ../.../20.....

   

  SATICI                                                                EMLAK KOMISYONCUSU

   

  Emlakcıların sözleşme kullanımları T.S. 11816 standardının 1.1.1. maddesi gereği zorunlu kılınmıştır.

   


  << Zürück
   
  Şen Emlak Estate Agency Immobilien. © 2006.
  Şenemlak